Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2013

laylas
9790 4034
Reposted fromfoods foods

August 01 2013

laylas
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
laylas
3202 a1fa
Aaron Johnson
Reposted fromtutaj tutaj viabookart bookart
laylas
2236 ad48
Reposted fromtutaj tutaj viabookart bookart
laylas
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabookart bookart
laylas
laylas
laylas
laylas
laylas
Nadziei to ja mam za wiele, i to główny problem. 
— bosobienieradze .
Reposted fromnieradze nieradze viat-e-x-t t-e-x-t
laylas
4200 0ba6
Reposted fromstylte stylte viat-e-x-t t-e-x-t
laylas

July 27 2013

laylas
6406 a42c

May 23 2013

laylas
Kocham życie, przyjacielu, i nawet wtedy, kiedy zraniło mnie tak bardzo, że przez krótką chwilę zapragnęłam umrzeć, nawet wtedy nie popełniłam zdrady.
— H. Poświatowska - Opowieść dla przyjaciela
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viat-e-x-t t-e-x-t
laylas
Walentynki są tanią i ki­czo­wa­tą umową spo­łecz­ną, za­wią­za­ną w taj­nym spi­sku za­war­tym po­mię­dzy wy­twór­ca­mi obrzy­dli­wych kar­tek pocz­to­wych o ko­lo­rze ka­fel­ków w bur­de­lo­wej ła­zien­ce, pro­du­cen­ta­mi ko­me­dii ro­man­tycz­nych, kwia­cia­rza­mi oraz ma­na­ge­men­tem Jen­ni­fer Ani­ston. Ku­puj­my sobie kwia­ty co­dzien­nie, na­praw­dę.  A przy­naj­mniej czę­ściej niż raz w roku, i nie czter­na­ste­go lu­te­go.
— Jakub Żulczyk - http://facet.onet.pl/przeciwko-walentynkom/4jeg4
Reposted fromwowlovely wowlovely viat-e-x-t t-e-x-t
laylas
1623 b04a
jaka byłaby Twoja odpowiedź?
laylas
4880 10bc
exactly. 
Reposted fromfiubzdziul fiubzdziul viat-e-x-t t-e-x-t
4717 21af
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viat-e-x-t t-e-x-t
laylas
5980 b8d9
Reposted fromDYM DYM viat-e-x-t t-e-x-t
laylas
Gdy poszedłem do szkoły spytali mnie kim chcę być gdy dorosnę. Odpowiedziałem, że chcę być szczęśliwy
Powiedzieli mi, że nie zrozumiałem pytania. Ja im, że nie rozumieją życia 
— J. Lenon
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viat-e-x-t t-e-x-t
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...